بیماریهای زنان

دستورالعمل غربالگری سرطان دهانه رحم

190396
ACOG

بوسیله غربالگری سرطان دهانه رحم می توان تغییرات سلولهای دهانه رحم را که ممکن است به سرطان منجر شوند را شناسایی نمود. این غربالگری شامل آزمایش پاپ اسمیر (Pap test) می باشد، برای برخی از زنان آزمایش ویروس پاپیلومای انسانی (Human Papillomavirus, HPV) را نیز شامل می شود. هرچند انجام آزمایش پاپ اسمیر به صورت سالی یکبار برای اغلب زنان توصیه میشده است، اخیرا این دستورالعمل تغییر کرده است. برای اغلب زنان غربالگری سالانه سرطان دهانه رحم لزومی ندارد. آخرین دستور العمل این غربالگری که توسط کالج متخصصان زنان و زایمان آمریکا (ACOG) منتشر شده شده است، بدین شرح است:

غربالگری سرطان دهانه رحم باید از سن 21 سالگی شروع شود.

آزمایش پاپ اسمیر برای زنان 29-21 ساله باید هر سه سال یکبار انجام شود.

آزمایش پاپ اسمیر و  HPV به صورت همزمان برای زنان 65-30 ساله باید هر پنج سال یکبار انجام شود. انجام آزمایش پاپ اسمیر به تنهایی هر سه سال یکبار نیز قابل قبول می باشد.

غربالگری سرطان دهانه رحم  پس از 65 سالگی می تواند متوقف شود اگر سابقه ای از سرطان یا دیسپلازی(Dysplasia)  شدید یا متوسط وجود نداشته باشد و سه مورد از آزمایش های 10 سال اخیر طبیعی گزارش شده باشد.

زنانی که سابقه سرطان دهانه رحم دارند، با ویروس پاپیلومای انسانی آلوده شده اند، دارای سیستم ایمنی تضعیف شده هستند و یا قبل از تولد در معرض دی اتیل استیل بسترول (Diethylstilbestrol, DES) قرار گرفته اند نباید این دستورالعمل را دنبال کنند.

اگر نتیجه آزمایش غربالگری سرطان دهانه رحم شما غیرطبیعی باشد، ممکن است انجام آزمایش های تکمیلی لازم باشد. پزشک معالج به شما توصیه خواهد کرد که  چه زمانی می توانید غربالگری روتین را مجددا شروع کنید.

چرا دستورالعمل غربالگری سرطان دهانه رحم تغییر کرده است؟ تحقیقات در طی دهه های اخیر نشان داده است که به طور کلی انجام هرساله آزمایش پاپ اسمیر نسبت به انجام هر سه سال یکبار آن مزیتی ندارد. تعداد موارد سرطان شناسایی شده بواسطه آزمایش پاپ اسمیر سالانه تنها اندکی بیشتر از موارد شناسایی شده  توسط آزمایش هایی است که هر سه سال یکبار انجام می شوند. هرچند زنانی که مورد غربالگری سالانه قرار می گیرند نسبت به زنانی که هر سه سال یکبار این آزمایش را انجام می دهند تحت آزمایش ها تکمیلی بیشتری قرار می گیرند.

برای زنان 65-30 ساله، ترکیب آزمایش پاپ اسمیر و آزمایش HPV می تواند امکان تشخیص دیسپلازی را در سال های آینده پیش بینی کند. اگر نتیجه هر دو آزمایش طبیعی باشد، احتمال وقوع دیسپلازی خفیف یا متوسط در 6-4 سال آینده بسیار اندک خواهد بود.

ممکن است برای شما عجیب باشد که چرا آزمایش HPV برای زنان زیر 30 سال توصیه نمی شود. عفونت HPV در زنان جوان بسیار متداول است اما معمولا به صورت خود به خود از میان می رود. نتیجه مثبت آزمایش HPV در یک زن جوان به احتمال زیاد بدون هیچ درمانی منفی خواهد شد.

اگر شما عمل هیسترکتومی (Hysterectomy) داشته اید، ممکن است همچنان به انجام غربالگری سرطان دهانه رحم نیاز داشته باشید. نیاز به انجام آزمایش های غربالگری به علت انجام عمل هیسترکتومی، برداشته شدن دهانه رحم و داشتن سابقه  دیسپلازی شدید یا متوسط بستگی دارد.

در حال حاضر آزمایش پاپ اسمیر توسط بخش سیتولوژی و آسیب شناسی و همچنین آزمایش HPV PCR توسط بخش آسیب شناسی مولکولی آزمایشگاه تشخیص پزشکی بهار انجام می گیرد.