کدبین الملل علامت اختصار نام آزمایش نمونه زمان  هدف ازانجام
80111 17KETO 17-Ketosteroids  ادرار 24 ساعته   برای ارزیابی آندروژن های آدرنال از طریق ادرار  است. تست مشابه و جایگزین آن DHEA-SO4 در سرم است
82947 24Ur - Glu 24 hrs. Urinary Glucose  ادرار 24 ساعته   برای اندازه گیری میزان دفع قند در زمان معین 
80107 5HIAA 5-HIAA  ادرار 24 ساعته    برای شناسایی و پایش تومورهای ترشح کننده سروتونین (Carcinoid) بکار گرفته می شود
  12Ur - Alb/Crea Albumin/Creatinine ادرار 12 ساعته    
  Body Surfac Body Surface محاسبه    
800000 24Ur - Ca Calcium - Urinary ادرار 24 ساعته    
80166 Cal-Analys Calculi Analysis  سنگ     
82310 24Ur - Cl Chloride - Urinary ادرار 24 ساعته    
11 24Ur - Citric Acid Citric Citric  - Urinary ادرار 24 ساعته    
82489 4Ur - Conc  Concentraion Test  ادرار 4 ساعته    
80511 24Ur - Cu Copper (CU) - Urinary ادرار 24 ساعته    
  24Ur - Creat Creatinine - Urinary ادرار 24 ساعته    
82545 24Ur - CCT CREATININE CLERANCE TEST ادرار 24 ساعته    
82615 24Ur - Cystine Cystine - Urinary ادرار 24 ساعته    
10 4Ur - Dilut Dilution Test  ادرار 4 ساعته    
  24Ur - GFR Glomerular Filtration Rate ادرار 24 ساعته    
  Height Height محاسبه    
83735 24Ur - Mg Magnesium - Urinary ادرار 24 ساعته    
83835 24Ur - MetNep Metanephrine - Urinary ادرار 24 ساعته    
80527 Ur-Microalb Micro-Albuminuria  ادرار    
83835 24Ur - Normeta Normetanephrine - Urinary ادرار 24 ساعته    
83069 24Ur - Oxalate Oxalate - Urinary ادرار 24 ساعته    
80014 24Ur - pH pH - Urinary ادرار 24 ساعته    
84100 24Ur - P Phosphate - Urinary ادرار 24 ساعته    
84132 24Ur - K Potassium - Urinary ادرار 24 ساعته    
84155 24Ur - PRO Protein - Urinary ادرار 24 ساعته    
  RUr -Citric A Random Urine Acid Citric ادرار    
8.00E+05 RUr -Ca Random Urine Calcium ادرار    
82310 RUr -Cl Random Urine Cl ادرار    
82565 RUr -Cr Random Urine Creatinine ادرار    
82615 u-Cystin Random Urine Cystine ادرار    
84132 RUr -K Random Urine K ادرار    
80178 24Ur - Li Random Urine Lithium ادرار    
83735 u-mg Random Urine Magnasium ادرار    
83864 u.MPS Random Urine Mucopolysaccharide ادرار    
83069 u.R.OXall Random Urine Oxallat ادرار    
84100 RUr -P Random Urine Phosphate ادرار    
84155 RUr -Protein Random Urine Protein ادرار    
84295 RUr -Na Random Urine Sodium ادرار    
84520 RUr -Urea Random Urine Urea ادرار    
82565 RUr -U.Acid Random Urine Uric Acid ادرار    
84295 24Ur - Na Sodium - Urinary ادرار 24 ساعته    
84520 24Ur - Urea Urea - Urinary  ادرار 24 ساعته    
84545 24Ur - UreaCT Urea Clearance Test ادرار 24 ساعته    
84550 24Ur - UricAc Uric Acid - Urinary  ادرار 24 ساعته    
82040 u-Albumin Urinary Albumin      
82530 24Ur - Cortis Urinary Cortisol ادرار 24 ساعته    
82565 UrCreat Urinary Creatinine ادرار 24 ساعته    
82489 u-AA Chrom Urine A.A Chromatography      
82491 u-A.A HPLC Urine A.A Chromatography      
  u-Adrenalin Urine Adrenalin  ادرار 24 ساعته    
82150 UrAmyl Urine Amylase   ادرار 2 ساعته    
82489 uSugChrom Urine CHO Chromatography       
82491 u.CHO HPLC Urine CHO Chromatography       
  uFlow Urine Flow for clearance       
  u-GTT 180 m Urine GTT (180 min)      
  u-GTT120' Urine GTT 120'      
  u-GTT30 Urine GTT  30'       
  u-GTT60 Urine GTT  60'       
  u-GTT 90 Urine GTT  90      
  u-Noradren Urine Noradrenalin      
82180 u-Osmolality Urine Osmolality      
80127 u-Porphyrin Urine Porphyrin      
80007 24Ur - Vol Urine Total Volume (24hrs)  ادرار 24 ساعته    
80007 12Ur - Vol Urine Total Volume(12hrs)  ادرار 12 ساعته    
84585 24Ur - VMA VMA - Urinary ادرار 24 ساعته