کد بین الملل علامت اختصار نام آزمایش زمان نمونه هدف ازانجام آزمایش
           
83069 12u-Addis ADDIS COUNT    ادرار 12 ساعته شمارش و اندازه گیری اجزای سلولی و شیمیایی که در مدت معیّن 12ساعت  در ادرار دفع می شود. این تست برای ارزیابی فعالیت کلیه است 
  u.Appear Appearance    ادرار صبحگاهی  بررسی شکل ظاهری ادرار از نظر شفافیت و یا کدورت و ذراّت معلق و رسوبی در چه وضعیتی قرار دارد
  u.Bact Bacteria     ادرار صبحگاهی بررسی شیمیایی و یا میکروسکپی برای حضور و ارزیابی میزان  تقریبی باکتری ها در ادرار است
80019 u-BJ.Prot Bence Jones Protein     ادرار 24 ساعته ارزیابی پروتئین بنس جونزدر ادرار، که در موارد مشکوک به ساخت و دفع آن در حالت بیماری در ادرار یافت می شود
80014 u.Bili Bilirubin   ادرار صبحگاهی  بررسی سرریز بیش از حد و بیمارگونه بیلی روبین در ادرار که در برخی از انواع زردی ها یا هپاتیت در ادرار یافت می شود 
80014 u.Bl/Hb Blood/Hb   ادرار صبحگاهی  دفع خون در ادرار با این تست بررسی می شود. در موارد ورزش های سنگین و بیماری های کلیوی و یا مجاری ادرار این میزان افزایش می یابد 
  12uCast Cast   ادرار 12 ساعته برای شمارش تعداد سیلندرها یا کاست های دفع شده در عرض مدت معین است که می توان تخریب مربوطه در کلیه ارزیابی شود 
  u.Casts Casts     ادرار صبحگاهی برای بررسی کارکرد کلیوی در ساخت سیلندرها از گونه های مختلف بویژه ازجنس موکوئید که می تواند در حالت بیماریزا افزایش یابد 
  u.Color Color    ادرار صبحگاهی  بررسی رنگ ادرار در طیف بدون رنگ تا رنگهای طیف زرد تا قرمز و در بیماریهای معینی قهوه ایی است 
81000 u.Urinal Complete Urinalysis    ادرار صبحگاهی  برای بررسی عوامل سازنده فیزیکی ، شیمیایی و بیولوزیک ادرار که به روشهای شیمیایی، آنزیماتیک و میکروسکپی ارزیابی می شود و از آزمایشهای روزمره در سلامت بدن است
  u.Crys Crystals    ادرار صبحگاهی  ساخت بیش از اندازه بلورهای مختلف در دستگاه ادراری بازتابی در ادرار دارد که به روشهای میکروسکپی و یا شیمیایی بررسی می شود 
  Culture Culture     ادرار صبحگاهی موارد مشکوک به عفونت های دستگاه ادراری با انجام کشت ادرار با جمع آوردی ادرار در ظروف مخصوص استریل با رعایت شرایط  خاص صورت می گیرد
82615 u.Cystine Cystine      
  u.Epit Epithelial Cell       
    Epthelial Cell      
80014 u-Fructose Fructose      
82760 u-Galactose Galactose       
82947 u.Gluc Glucose in Urine       
80025 u-HemogeAC Hemgentisic Acid       
82615 u-ROUSTest Hemosiderin (ROUS TEST)       
80014 u.Keto Ketone      
80146 u-Lactose Lactose       
  u.WBC Leukocyte      
  u-l-Chain Light Chain      
83069 u-Maltose Maltose      
84120 u.Melanin Melanin (Melanogens)       
83069 u-Metachro Metachromatic Granules       
80014 u.Mucin Mucin       
83866 24u-AMPS Mucopolsaccharide      
  u.Mucus Mucus       
80014 u.Nitrite Nitrite       
  u.OTHERS OTHERS      
80024 u-PKU P.K.U       
83069 u-Pentose Pentose      
80014 u.pH pH       
84110 u-Porphobi Porphobilinogen       
80310 u-Preg Pregnancy Test       
80014 u.Prot Protein       
  24u-Ot.HCG Quantiative HCG       
  u-RBC R.B.C       
80513 U.RBC Dyc R.B.C. Dysmorphic      
  u-Reducing Reducing Substances       
80014 uSpGr Sp.Gravity       
  S.G Specific Gravity      
  S.G Specific Gravity      
  S.G Specific Gravity      
  S.G Specific Gravity.      
  NK0000 Stool NK0000000000000      
84030 u.Tyrosine Tyrosine       
82044 U-Mic Absq Urine Micro-Albumin Semiqunt      
  12u-Vol Urine Volume/12hrs       
84578 u.Urobili Urobilinogen       
84120 u.Uroporphy Uroporphyrin       
  u-WBC W.B.C       
  u.Yeast Yeasts