کد علامت اختصار نام آزمایش زمان انجام نمونه هدف از انجام
80482 DNA Extra DNA Extraction       برای هرگونه بررسی و آزمایش ژنتیک ملکولی برپایه DNA باید درمرحله اول آنرا از سلول مورد نظر جدا کرد
80329 HLA I PCR 72 HLA- A/B Class I PCR    72 Primer       
80530 HLA Class I HLA Class I        
80531 HLA Class II HLA Class II      
80329 HLA II PCR 

HLA DNA DRB PCR             1  Primer 

     
  HLA II  14Pr HLA DNA DRB PCR                14 Primer      
80329 HLA II PCR   HLA DNA DRB PCR           24 Primer      
86816 HLA DR Typ HLA DR Typing        
86817 HLA DR Mu HLA DR Typing Moulti Ag       
80329 HLA I PCR ** HLA-A/B Class I PCR        1 Primer       
86821 MLC - HLA** MLC HLA Typing       
86807 Panel Rea** Panel Reactive Ab       
86807 Panel R DT* Panel Reactive Ab DTT      
80499 PCR Interp* PCR Interpertation       
80274 WBC Xmat** WBC Xmatch       
80274 WBC X DTT** WBC Xmatch DTT       
80274 WBC X IgM** WBC Xmatch IgM