کد بین الملل علامت اختصار نام آزمایش زمان نمونه هدف ازانجام آزمایش
83655 e-As Arsenic      
83655 s-Cu Cu (Copper)      
83655 e-(Pb) Lead Lead (Pb) Blood      
83735 s-Mg Mg       
83655 e-Sb Sb (Antimony)      
83655 u-Hg u-Hg (Mercury)      
83655 u-Arsenic Urinary Arsenic       
80511 24uCu Urinary Cu      
83735 24uMg Urinary Mg      
83655 u-50ml-Pb Urinary Pb       
83655 u-Thallium Urinary Thallium      
83655 s-Zn  Zn (Zinc)