کد علامت اختصار نام آزمایش زمان نمونه هدف ازانجام آزمایش
82489 Acetamino Acetaminophen TLC      
82489 Alperazola Aiperazolam( Benzodiaz ) TLC      
80156 Alprozo TL Alprozolam TLC      
82489 Amitryptil Amitriptyline TLC .      
82489 Amphetamin Amphetamine TLC       
80156 s-Barbitu Barbiturates TLC      
80156 Benzodiaz Benzodiazepines  TLC      
82489 u-Bupreno Buprenorphine TLC      
80106 u-Caffeine Caffeine TLC       
80156 Carbamaz Carbamazepine TLC      
82489 Hb-Carboxy Carboxy-Hb TLC       
82489 chlorodiaz Chlorodiazepoxide ( Benzodiaz ) TLC      
80106 Chlorodiaz Chlorodiazepoxide TLC      
82489 Chloramaz Chlorpromazine ( Largactil ) TLC       
82489 u-Citalopram Citalopram TLC      
80106 Clomiprami Clompriamine TLC       
82489 Clonazpam Clonazepam TLC      
82489 u-Cocaine Cocaine TLC      
82489 Codeine Codeine TLC      
82489 u- Crack Crack   TLC      
82489 Cyanide Cyanide       
80158 e-Cycospo Cyclosporine TLC      
82489 Diazepam Diazepam ( Benzodiaz ) TLC       
82489 Doxepin Doxepine TLC       
82055 Ethanol Ethanol Q      
82489 Ethosoximi Ethosoximide TLC      
82489 U-Fluoxetine Fluoxetine TLC      
80156 s-Gentamic Gentamicin TLC      
82489 HEROIN Heroine TLC       
80156 u-Imipiram Imipiramine TLC       
82489 Isoniazid Isoniazide TLC      
82489 u-Loperami Loperamide TLC      
82489 Lorazepam Lorazepam TLC       
82489 u-Maprotiline Maprotiline      
82489 Marj (THC) Marijuana ( Canabis ) TLC      
82489 Methadone Methadone TLC      
82489 Methamphet Methamphetamine TLC      
80106 Methanol Methanol      
  Methanol Q Methanol   Q      
82489 Hb-Met Met-Hb TLC       
82489 Morrph Morphine (Confirmatory) TLC       
83925 Morphine-st  Morphine Screening      
82489 Naloxone Naloxone ( Narcan ) TLC      
80106 Nortript Nortriptyline TLC      
82489 Oxazepam Oxazepam      
82489 Paracute Paracute TLC      
82489 Perphoaena Perphaenazin TLC      
80156 Phenobr TLC Phenobarbital TLC       
80156 s-Phenothi Phenothiazin TLC      
80156 Phenothiaz Phenothiazine      
80156 s-Phenotin Phenytoin TLC       
82489 Primidon Primidon TLC      
82489 Prometazin Prometazine TLC       
82489 u-Ranitidine Ranitidine TLC      
82489 Rifampin T Rifampin TLC      
82489 Ritalin Ritalin TLC      
80102 Salicylate Salicylate (Aspirin)   Q       
80102 s-Salicyla Salicylate (Aspirin)TLC      
82489 u-Sertaline Sertraline (TLC )      
80156 TCA TCA(Tricyclic antidepressant)      
82489 u-TDM TDM       
82489 THC THC ( Cannabis ) TLC      
80106 s-theophyl Theophyline TLC       
82489 Theophylli Theophyline TLC      
82489 Thionidiaz Thioridiazine TLC       
82489 u-Tramadol Tramadol TLC      
82489 Trifluoper Trifluoprazine TLC       
80156 u-Trifluprazi Trifluprazine TLC      
0 s-TPI Troponin I *******NK