«نشانی  «آزمایشگاه آسیب شناسی و تشخیص پزشکی بهار

تهران خیابان کارگر شمالی - نرسیده به پمپ بنزین - ساختمان آزمایشگاه بهار شماره1627  

کد پستی 14146

تلفن های تماس

(+9821) 88961748 - 88988551 - 88988550 - 88965818   

نمابر

(+9821) 88974188

 

پست الکترونیکی - ایمیل - email

 

baharmedlab@yahoo.com

GashtaG@baharmedlab.com