کدبین الملل علامت اختصار نام آزمایش نمونه زمان  هدف ازانجام
80562 A-HAV Anti-HAV IgG      
86704 A-HBC Anti-HBc       
80561 HBC IgM Anti-HBc (IgM)       
86803 A-HCV Anti-HCV       
87350 A-HDV Anti-HDV        
87350 HDV IgM Anti-HDV IgM       
87449 csf HTLV I/II CSF HTLV I/II      
87350 HBe Ab HBe Antibody       
86707 HBe Ag HBe Antigen       
86706 HBS Ab HBs Ab       
87340 HBS Ag HBs Ag      
80487 HCV-Blot HCV-Recomblot Dot        
80487 HIV Blot HIV 1,2 Recomblot Dot       
87449 HTLV 1/2 HTLV I/II       
80562 HAV IgM Serum HAV IgM       
80560 HIV P24 Serum HIV P24       
87390 HIV-MIX Serum HIV-MIX       

cc