عنوان مطلب

بیماری های پیش از تولد چرا آمار سقط درمانی افزایش یافته و پارازیت ها چقدر می‌تواند منجر به سقط شود؟

بیماری های پیش از تولد

ناسازگاری خونی و اریتروبلاستوزیس فتالیس Erythroblastosis Fetalis

بیماری های پیش از تولد

سندرم ترنر (Turner's) از هر 2500 دختر متولد شده یک قربانی می گیرد

بیماریهای پیش از تولد

اثرات برخی بیماریهای آمیزشی بر جنین

بیماری های پیش از تولّد

امکان تشخیص بیماری‌های احتمالی جنین

واژه ها 

یک تعریف مختصر از تشخیص پیش از تولد