عنوان مطلب

بیماری های مادرزاد

درباره سندرم ژیلبرت Gilbert's Syndrome

بیماری های مادرزاد

بیماری هیرشپرونگ Hirschsprung

بیماری های مادرزاد

رشد بیماری پی‌کی‌یو (PKU) در ایران به‌دلیل ازدواج‌های فامیلی

بیماری های مادرزاد

درباره ماه گرفتگی

بیماری های مادرزاد و متابولیک متاسفانه از ابتدایی ترین روش های تشخیصی بیماری های متابولیک که اندازه گیری آمونیاک است عقب مانده ایم 

بیماری های مادرزاد

چند درصد بارداری ها مشکل ژنتیک دارند؟

بیماری های مادرزاد

سندرم داون، شایع ترین اختلال کروموزومی در کشور است