عنوان مطلب

بیماری های ریوی

ارتباط اندازه دور کمر با بیماری انسداد مزمن ریه COPD

WHAT IS PNEUMOCOCCAL PNEUMONIA?

بیماری های تنفسی

پرسش ها و پاسخ ها درباره آسم

بیماری های ریوی 

یک فرتور: برونشکتازی Bronchiectasis بزبان ساده 

بیماری های ریوی

سرفه ها: سرفه مزمن - علل، پیشگیری و درمان 

بیماری های تنفسی

نکته هایی درباره برونشیت مزمن 

بیماری های تنفسی

مرور همه جانبه درباره سرطان ریه - با نگاه راهنمایی بیماران

بیماریهای تنفسی

هفت و نیم میلیون نفر در ایران مبتلا به آسم

کشورهای با شیوع بالای سل ایران را محاصره کرده اند