راهنمای حفظ ناشتایی ناشتایی
   
   
   
قندخون 2 ساعته بعدازصبحانه قند خون 2 ساعته
   
   
   
نحوه نمونه گیری کشت خلط  
   
نحوه نمونه گیری کشت اسپرم  
   
نحوه نمونه گیری خلط ازنظر BK  
   
راهنمای نمونه گیری برای کشت مدفوع  
   
راهنمای نمونه گیری کشت ادرارآقایان کشت های میکروبی
   
راهنمای نمونه گیری کشت ادراربانوان  
   
راهنمای نمونه گیری کشت ادرارنوزادان  
   
راهنمای نمونه گیری برای کشت واژن  
   
نحوه نمونه گیری کشت اسپرم  
   
   
   
راهنمای جمع آوری ادرار 12 ساعته  
   
راهنمای جمع آوری ادرار 24 ساعته  
   
  ادرار
شرایط انجام آزمایش 5HIAA  
   
راهنمای جمع آوری ادرار 24 ساعته برای آزمایش(VMA)  
   
   
   
شرایط انجام آزمایش کورتیزول  
   
شرایط انجام آزمایش پرولاکتین خون
   
شرایط انجام آزمایش PSA  
   
   
   
شرایط نمونه گیری مدفوع ازنظرخون مخفی  
  مدفوع
شرایط نمونه گیری مدفوع ازنظرتخم انگل  
   
راهنمای نمونه گیری مدفوع ازنظرکرمک  
   
   
شرایط جمع آوری مایع اسپرم اسپرم
   
   
   
راهنمای نمونه گیری برای کشت واژن  
  واژن
راهنمای نمونه گیری آزمایش PCT  
   
   
   
شرایط نمونه گیری آزمایش تنفسی اوره(UBT) تست تنفسی