هدف از انجام آزمایش نمونه زمان انجام نام آزمایش علامت اختصار کدبین الملل
 از کرمهای پهن کبد که تخم انگل با این روش در مدفوع  جستجو میشود   مدفوع  روزانه Fasciola heptica (Stool) st-Tellman 80539
      Fecal CEA st-CEA  
      Fecal Fat  st-Fat 82705
      H.Pylori Ag (Feces) st-H.Pylori Ag  
      OB (Blood in Feces) st-ob  82270
      OP x1 st-OPx1 87177
      Stool  pH st-pH 80014
      Stool OP x3 opx3 0087177-3
      Stool Porphyrin NK******** st-Porphyrin 0
      Stool Reducing Substances st-Reducing  
      Stool Trypsin  st-Trypsin  87177
      Tape Test for Pin Worm Tape Test 80414