کد علامت اختصار نام آزمایش نمونه زمان انجام هدف ازانجام
  s-CMV Avidi Anti- CMV (IgG) Avidity       
  s-Rubella Avi Anti- Rubella(IgG) Avidity      
45 s-Bruc-G Anti-Brucella IgG       
45 s-Bruc-M Anti-Brucella IgM       
80544 EBV-EA IgG Anti-EBV Early Ag IgG      
80544 EBV EA M Anti-EBV Early Ag IgM-ELISA      
80544 EBV-VCA G Anti-EBV Viral Capsid Ag IgG      
80544 s-EBV-CA M Anti-EBV Viral Capsid Ag IgM      
87274 s-HSV G EL Anti-HSV I/II IgG       
80342 s-HSV M EL Anti-HSV I/II IgM       
86762 s-Rubella  Anti-Rubella IgA       
  s-TOXO Avidi Anti-Toxoplasma(IgG) Avidity       
  s-AsperG Aspergillus IgG      
80352 s-Pneamon  Chlamydia pneumonia  IgM      
80351 s-Pneamon  Chlamydia pneumonia IgA       
86631 s-Pneamo G Chlamydia pneumonia IgG        
86631 Chlamy EIA  Chlamydia trachomatis IgG        
80352 Chlamy EIA Chlamydia trachomatis IgM        
  AceteCho Ab Cholinesterase Receptor Ab      
  e-CMV Ag CMV Ag(IHC)       
80543 csf-Meas G CSF-Anti Measles IgG       
80543 csf-MeasM  CSF-Anti Measles IgM       
80542 csf-MumpsG CSF-Anti Mumps IgG       
80542 csf-MumpsM CSF-Anti Mumps IgM       
80541 csf-VZV G  CSF-Anti VZV IgG       
80541 csf-VZV M  CSF-Anti VZV IgM       
80339 csf- CMV G CSF-Anti-CMV IgG       
80340 csf CMV M CSF-Anti-CMV IgM       
86762 csf-Rub G CSF-Anti-Rubella IgG       
80336 csf-Rub M  CSF-Anti-Rubella IgM       
80544 csf-EBV IgG csf-EBV Viral Capsid Ag IgG      
80544 csf-EBV IgM csf-EBV Viral Capsid Ag IgM      
87274 csf-HSV G CSF-HSV Type I/II IgG       
80342 csf-HSV M  CSF-HSV Type I/II IgM      
9E+05 csf-Toxo IgG  csf-Toxoplasma IgG (EIA)      
80544 s-EBNA-G EBV Nuclear Ag IgG-ELISA      
80546 s-EchinoEl Echinococcus (ELISA)      
80365 s-Entamoeb Entamoeba histolytica IgG (EIA)      
80539 s-Fasio El Fasciola hepatica ELISA  NK*********      
80356 s-H.PCag A A H. pylori (Cag A) IgA      
86677 s-H.P Cag A G H. pylori (Cag A) IgG      
80356 s-Heli A EIA Helicobacter pylori (IgA)       
86677 s-Heli G EIA Helicobacter pylori (IgG)      
80537 s-Hel M  EIA Helicobacter pylori (IgM)      
  s-Lym Borr Lyme 14kD+OspC IgM      
  s-Lym Borr Lyme(Borrelia) IgG      
80545 sMycoIgM-T Mycobacteria T.B Ab IgM      
80545 sMycoIgA-T Mycobacteria TB Ab IgA NK**********      
80545 sMycoIgG-T Mycobacteria TB Ab IgG      
86738 Myco G  EIA Mycoplasma Pneumonia(IgG)        
80354 Myco M EIA Mycoplasma Pneumonia(IgM)        
80217 s-Serotoni Serotonin      
80543 s-MeasG EI Serum Anti Measles IgG       
80543 s-MeasM EI Serum Anti Measles IgM       
80542 s-MumpG EI Serum Anti Mumps IgG       
80542 s-MumpM EI Serum Anti Mumps IgM       
80339 s-CMVGG EI Serum Anti-CMV (IgG)      
80340 s-CMVGM EI Serum Anti-CMV (IgM)      
87274 s-HSV 1 Ig Serum Anti-HSV Type 1   IgG  ELISA      
80342 s-HSV 1 Ig Serum Anti-HSV Type 1 IgM  ELISA      
87274 s-HSV 2 Ig Serum Anti-HSV Type 2 IgG ELISA      
80342 s-HSV 2 Ig Serum Anti-HSV Type 2 IgM  ELISA      
86762 s-RubG Serum Anti-Rubella (IgG )      
80336 s-RubM Serum Anti-Rubella (IgM )      
80541 s-VZV G EI Serum Anti-VZV IgG       
80541 s-VZV M EI Serum Anti-VZV IgM       
  s-Ganglios s-Gangliosides Profile Blot      
87299 s-T.P IgG T.P ELISA IgG      
80345 s-T.P IgM T.P ELISA IgM      
9E+05 s-ToxoG Toxoplasma (IgG )      
80348 s-ToxoM Toxoplasma (IgM )      
80217 ur-Seroton  Urinary Serotonin