کدبین الملل علامت اختصار نام آزمایش نمونه زمان  هدف ازانجام
80562 A-HAV Anti-HAV IgG  خون  روزانه  برای بررسی وضعیت عفونت با ویروس هپاتیت A و یا بررسی پاسخ ایمنی زایی نسبت به واکسن هپاتیت A است
86704 A-HBC Anti-HBc  خون  روزانه   برای تشخیص و یا پیگیری عفونت با هپاتیت ب و یا بررسی وضعیت ایمنی زایی بدنبال دریافت واکسن هپاتیت ب است
80561 HBC IgM Anti-HBc (IgM)  خون  روزانه   
86803 A-HCV Anti-HCV  خون  روزانه   برای تشخیص و یا سرند بیماری هپاتیت سی و نیز پیگیری پاسخ نسبت به درمان است
87350 A-HDV Anti-HDV   خون  روزانه   
87350 HDV IgM Anti-HDV IgM  خون  روزانه   
87449 csf HTLV I/II CSF HTLV I/II خون  روزانه   
87350 HBe Ab HBe Antibody  خون  روزانه   
86707 HBe Ag HBe Antigen  خون  روزانه   
86706 HBS Ab HBs Ab  خون  روزانه   
87340 HBS Ag HBs Ag خون  روزانه   
80487 HCV-Blot HCV-Recomblot Dot   خون  روزانه   
80487 HIV Blot HIV 1,2 Recomblot Dot  خون  روزانه   
87449 HTLV 1/2 HTLV I/II  خون  روزانه   
80562 HAV IgM Serum HAV IgM  خون  روزانه   
80560 HIV P24 Serum HIV P24  خون  روزانه   
87390 HIV-MIX Serum HIV-MIX  خون  روزانه