کتاب مدیریت حاملگی پرخطر کوئینان (انگلیسی) ویرایش 6 Queenan's Management of high-risk prenancy 6th ed

 کتاب الفبای دیابت (انگلیسی) ویرایش ششم ABC of Diabetes SIXTH EDITION

 کتاب الفبای خونشناسی بالینی (انگلیسی) ویرایش سوم  ABC of Clinical Hematology 3rd ed

کتاب اطلس خون شناسی (اینترنتی) Bloodline

تک برگ دامنه طبیعی تستهای آزمایشگاهی خون، سرم، پلاسما Merck Manual 2011

تک برگ دامنه طبیعی تستهای آزمایشگاهی مایع مغزی نخاعی Merck Manual CSF

تک برگ دامنه طبیعی تستهای آزمایشگاهی ادرار Merck Manual Urine

تک برگ دامنه طبیعی تستهای آزمایشگاهی مدفوع Merck Manual Stool 

ویدیوی دیدنی مربوط به مراحل شکل گیری و  رشد جنین