کد بین الملل علامت اختصار نام آزمایش زمان نمونه هدف ازانجام آزمایش
82491 10 OH Carba  HP 10 OH Carbamazepine HPLC      
82491 Acetamio HP Acetaminophen (HPLC)      
82491 Alprozolam Alprozolam  HPLC      
82491 Amitip HPLC Amitriptyline HPLC      
82491 Bromazepa  HPLC Bromazepam HPLC      
82491 carba Epo  HPLC Carbamaxepine Epoxide HPLC       
82491 Carbam HPLC Carbamazepine HPLC      
82491 Cloradiaz HPLC Chlorodiazepoxide HPLC      
82491 Clamip HPLC Clamipiramine HPLC      
82491 Clobazam  HPLC Clobazam  HPLC      
82491 Clonazepam HPLC Clonazepam HPLC      
82491 Clozap HPLC Clozapine  HPLC      
82491 Desipra HPLC Desipramine HPLC      
82491 Desmeth HPLC Desmethylmesuximide HPLC      
82491 Diazepam  HPLC Diazepam  HPLC      
82491 Doxepi HPLC Doxepine HPLC       
82491 Ethosux HPL     Ethosuximide HPLC      
82491 Flunitraze HPLC Flunitrazepam  HPLC      
82491 Flurazep HPLC Flurazepam  HPLC      
82491 Gabapantin HP Gabapantin (HPLC)      
82491 Imipram  HPLC Imipramine HPLC      
82491 Lamotrigi HPLC Lamotrigine HPLC      
82491 Maproti HPLC Maprotiline  HPLC       
82491 Nitrazep  HPLC Nitrazepam  HPLC      
82491 Norclomipr HPLC Norclomipramine HPLC      
82491 Norclozapine  H Norclozapine HPLC       
82491 Nordiaze HPLC Nordiazepam HPLC      
82491 Nordoxepine HPL Nordoxepine HPLC      
82491 Nortrip HPLC Nortriptyline HPLC      
82491 OxCarbaHPL Ox Carbamazepine HPLC      
82491 Oxazepam HPLC Oxazepam HPLC      
82491 Phenobar HPLC Phenobarbital HPLC      
82491 Phenyt HPLC Phenytoin HPLC       
82491 Primidon HPLC Primidone  HPLC      
82491 Sultian HPLC Sultian  HPLC      
82491 Topiramate Topiramate (HPLC)      
  Tramadol Tramadol  ( GC )      
82491 Ttipram HPLC Trimipramine HPLC      
82491 Warfarin HPLC Warfarin (HPLC)