مدارک مورد نیاز برای انجام آزمایش


اگرتحت پوشش بیمه های طرف قرارداد «آزمایشگاه بهار» هستید

الف - درخواست آزمایش شما با مهر و امضای پزشک متقاضی در دفترچه بیمه معتبر نوشته شده است.

ب -  دفترچه عکس دار شما می بایستی تاریخ اعتبار لازم را داشته باشد.

نکته مهم:  موسسات بیمه درخواست های آزمایش مخدوش (فاقد اعتبار زمانی و عکس، خط خوردگی بدون تائید و مهر پزشک متقاضی) را نمی پذیرند.

 

برای آزمایش سلامت مادر و جنین

دردست داشتن گزارش جدیدترین سونوگرافی سه بعدی (3D Ultrasound - Sonography) الزامی است.

 

آزمایش های زیر نیازمند احراز هویت آزمایش دهنده است

تعیین گروه خون، حاملگی، مواد مخدّر، هپاتیت B و C و آزمایشهای ایدز