کد علامت اختصار نام آزمایش نمونه زمان انجام هدف از انجام
86813 h-HLA Mult** HLA B Multi Ag  (C,B,A)      
86812 h-HLA- B27 ** HLA B27       
86812 h-HLA- B5 ** HLA B5       
86812 h-HLA B51 HLA B51      
86812 h-HLA- B7 ** HLA B7      
86812 h-HLA- B8 ** HLA B8