ساختار سازمانی آزمایشگاه آسیب شناسی و تشخیص پزشکی بهار