شرایط انجام آزمایش کورتیزول  
   
شرایط انجام آزمایش پرولاکتین  
   
شرایط انجام آزمایش PSA